Avem de dat două burse la EMBA, University of Hull!

Câştigă una din cele două burse EMBA University of Hull oferite de BiziDay.ro, SIF Moldova, Electrogroup şi Banca Transilvania!burseePentru a putea aplica pentru una dintre cele 2 burse, trebuie să îndeplineşti paşii de mai jos:

 • În perioada 15 – 28 septembrie trebuie să trimiţi pe e-mailul [email protected] un CV în limba engleză
 • Minimum trei ani de experienţă profesională.
 • Să deţii o diplomă de licenţă care să ateste absolvirea unei instituţii de învăţământ superior (este necesară copie tradusă în limba engleză) sau o diplomă GMAT (copie necesară doar în cazul în care aplicantul nu deţine diplomă de licenţă).
 • Dosarul de aplicaţie, care trebuie să conţină toate documentele menţionate mai sus, alături de o poză în format digital, să fie trimise pe adresa de e-mail [email protected] până în 28 septembrie, inclusiv.

După selectarea dosarelor, aplicantii care merg în etapa interviurilor vor susţine un test de limba engleză.

Anunţarea câştigătorilor se va face pe 5 octombrie, pe biziday.ro.

[spoiler title=”Regulamentul competiţiei”]
CAPITOLUL 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al concursului
Campania promoţională este organizată de Biziday Consulting, (numită de aici înainte „Organizator”), cu sediul social în Bucureşti, Str. Traian, nr. 124, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/13362/2005, CIF RO 1783128, reprezentată legal prin Administrator Moise Guran.

Campania promoţională “Burse la EMBA University of Hull” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

CAPITOLUL 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie, în cazul furnizării unor date eronate, de a asigura transferul în condiţii normale a premiului.

Prin înscrierea la această campanie promoţională, participanţii sunt de acord că informaţiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, Biziday, conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activităţile sale de marketing. La cererea scrisă a participanţilor, trimisă la adresa Str. Traian, nr. 124, sectorul 3, Mun. Bucureşti, operatorul se obligă să actualizeze sau să şteargă datele personale ale acestora.

CAPITOLUL 3. Durata campaniei promoţionale şi aria de desfăşurare
Campania se va desfăşura în perioada 15 septembrie – 5 octombrie 2015. Câştigătorul va fi anunţat pe data de 5.10.2015. Aria de desfăşurare a campaniei este întreg teritoriul României.

CAPITOLUL 4. Dreptul de participare
La această campanie pot participa toate persoanele fizice care au domiciliul / reşedinţa în România cu vârstă de minim 18 ani împliniţi la data derulării campaniei şi care îndeplinesc condiţiile de participare prevăzute la capitolul 8 din prezentul regulament.

Prin înscrierea la această campanie promoţională, participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului Regulament. Angajaţii Biziday Consulting, rudele de la gradul I până la gradul IV ale acestora, precum şi firmele colaboratoare implicate în derularea campaniei nu au dreptul să participe la această campanie.

Participarea la această campanie promoţională implică acceptul că numele, fotografiile şi alte materiale audio sau video cu participanţii câştigători să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar.

CAPITOLUL 5. Protecţia datelor personale
Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.

CAPITOLUL 6. Mecanismul campaniei
Pe site-ul www.biziday.ro se realizează o pagină de înscriere destinată concursului.

Participanţii se înscriu în concurs (în intervalul 15 – 28 septembrie 2015 (inclusiv)) prin parcurgerea următorilor paşi obligatorii:

Pasul 1: Trimiterea CV-ului în limba engleză.

Pasul 2: Trimiterea diplomei de licenţă care atestă absolvirea unei instituţii de învăţământ superior (copie tradusă în limba engleză).

Pasul 3: Trimiterea diplomei GMAT (necesară doar în cazul în care aplicantul nu deţine diplomă de licenţă), copie tradusă în limba engleză.

Pasul 4: Trimiterea unei fotografii în format digital. Toate documentele de mai sus (paşii 1 – 4) trebuie trimise la adresa de e-mail [email protected] în perioada de desfăşurare a campaniei (15 – 28 septembrie (inclusiv)).

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care un participant furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

CAPITOLUL 7. Condiţii de participare
Fiecare participant are dreptul să se înscrie în concurs o singură dată, fiind obligat să-şi înregistreze datele reale cu caracter personal.

La acest concurs are drept de participare orice persoană care îndeplineşte în mod cumulativ toate condiţiile de mai jos:

 • Este cetăţean român sau rezident în România;
 • Are experienţă profesională de minimum 3 ani, care poate fi dovedită cu documente justificative;
 • A absolvit o formă de învăţământ superioară – deţinerea unei diplome de licenţă sau a diplomei GMAT este obligatorie;
 • Cunoaşte limba engleză la nivel avansat;
 • Accesează site-ul www.biziday.ro, în intervalul desfăşurării concursului şi parcurge toate etapele menţionate în regulament la capitolul 6;
 • Este de acord cu publicarea numelui, prenumelui şi fotografiei pe site-ului www.biziday.ro, în cazul în care este desemnat a fi unul dintre câştigătorii concursului;
 • Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate în acesta.

Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neîntrunirea cerinţelor de mai sus exclude participantul de la etapa finală de selecţie.

CAPITOLUL 8. Premii
În cadrul campaniei, se acordă 2 (două) burse integrale EMBA în valoare totală de 30.000 de euro (valoare unei burse este de 15.000 de euro) în cadrul programului UBBEE. Suma include costul studiilor şi taxa de înscriere. Cheltuielile de deplasare la cursuri vor fi suportate de către câştigător.

Cursurile programului MBA organizate de UBBEE vor începe în luna octombrie 2015 şi se vor desfăşura în Cluj.

Organizatorul îşi asumă plata impozitului pentru premiu.

CAPITOLUL 9. Desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor
9.1. Alegerea câştigătorului se va face în urma analizării aplicaţiilor conform cerinţelor din capitolul 6, de către o comisie de examinare compusă din reprezentanţi ai UBBEE şi reprezentanţi ai organizatorului de la Biziday, cu aprobarea reprezentanţilor organizatorului şi cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

9.2. Mecanismul de jurizare se va face astfel:
Pasul 1: În perioada 15 – 28 septembrie 2015 (inclusiv) are loc procesul de înscriere în concurs, pe pagină dedicată de pe site-ul www.biziday.ro;
Pasul 2: În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2015, comisia de examinare analizează aplicaţiile trimise;
Pasul 3: În data de 5 octombrie 2015 va avea loc desemnarea câştigătorilor bursei.
Vor fi desemnaţi câştigători ai burselor participanţii care dovedesc că au întrunit toate cerinţele prevăzute în prezentul regulament la Capitolul 4, urmând paşii indicaţi la Capitolul 6.

Alegerea câştigătorilor se va face de către comisia de examinare compusă din reprezentanţi ai UBBEE şi reprezentanţi ai organizatorului de la Biziday.

Anunţarea câştigătorilor se va face în data de 5 octombrie 2015, numele şi prenumele acestora fiind afişate pe pagina dedicată concursului de pe site-ul www.biziday.ro.

9.3. Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului pe adresa de e-mail sau telefonic. Organizatorul va folosi datele furnizate de candidat la înregistrarea pe pagina concursului de pe site-ul www.biziday.ro, în maximum 72 de ore de la anunţarea castigatorilori.

În cazul în care câştigătorii nu pot fi contactaţi în 72 de ore de la anunţarea datelor de identificare ale acestora, premiile vor fi acordate altor finalişti, aceştia fiind stabiliţi de comisia de examinare.

9.4. Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului câştigat.

CAPITOLUL 10. Regulamentul concursului
Regulamentul campaniei promoţionale “Burse la EMBA University of Hull” este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.biziday.ro, cât şi prin solicitare, pe adresa Str. Traian, nr. 124, sectorul 3, Mun. Bucureşti. Participarea la această campanie promoţională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Pe perioada de desfăşurare a promoţiei, aplicantii pot trimite e-mail la [email protected] pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu promoţia (regulament de participare, premii, modalităţi de acordare a premiilor), precum şi pentru sugestii sau eventuale plângeri.

Organizatorul prezentei campanii nu îşi asumă nicio responsabilitate privind calitatea bursei oferită drept premiu, aceasta (n.r.–responsabilitatea) revenind în totalitate partenerului Asociaţia Universităţii Babeş-Bolyai – Executive Education.

Organizatorul concursului nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi.

CAPITOLUL 11. Taxe şi impozite
Organizatorul are obligaţia de a calcula, reţine la sursă şi vărsa la bugetul de stat cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din premiu, conform art.77 al.1 din Codul Fiscal al României

CAPITOLUL 12. Litigii
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

CAPITOLUL 13. Întreruperea campaniei
Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin afişare pe site-ul www.biziday.ro.
[/spoiler]